Електроенергія

Компанія ОСТ-ЕНЕРГО - ваш надійний партнер на ринку продажу електроенергії

Для того, щоб  стати клієнтом ТОВ «ОСТ-ЕНЕРГО» Вам необхідно зробити наступне :

 • Обрати та погодити комерційну пропозицію 
 • Заповнити опитувальний лист 
 • Оформити заяву-приєднання до публічного договору на постачання електричної енергії з ТОВ «ОСТ-ЕНЕРГО» 
 • Надіслати на адресу ТОВ «ОСТ-ЕНЕРГО» заяву-приєднання, обрану комерційну пропозицію, опитувальний лист та копію статутних документів.  Дані документи являються невід’ємною частиною договору 
 • Постачальник, отримавши пакет документів, протягом трьох робочих днів перевіряє можливість приєднання споживача до умов договору на умовах обраної комерційної пропозиції 
 • У разі неможливості приєднання споживача до умов відповідного договору на умовах обраної комерційної пропозиції Постачальник письмово протягом 3 (трьох) робочих днів від дня отримання заяви-приєднання повідомляє Споживача про відмову в укладенні відповідного договору та повертає йому документи, які були надані разом із заявою – приєднанням 
 • Договір про постачання електричної енергії споживачу є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору 
 • Дочекатися закінчення процесу зміни Постачальника, який забезпечується суб’єктами (учасниками) ринку електричної енергії та учасниками роздрібного ринку електричної енергії

Документи для завантаження:

      Якщо у вас виникли питання до фахівців, або Ви хочете надіслати звернення, скаргу, претензію стосовно якості постачання електричної енергії чи повідомлення про загрозу електробезпеки, будь ласка Ви можете зв’язатися з нами:

 • в письмовому вигляді за адресою: ТОВ «ОСТ-ЕНЕРГО», 03150, м.Київ, Печерський район, вулиця Предславинська, будинок 34-Б, кімната 406 

Форма звернення

 • в електронному вигляді на адресу: 224@ostenergo.com  
 • за телефоном для звернення споживачів: +38 (044)2216867

Часи роботи пн-пт з 09.00 до 18.00 годин

      Отримані звернення, скарги, претензії та повідомлення споживачів розглядаються у порядку та строки, встановлені Правилами користування електричною енергією і чинним законодавством України.

      Після обробки інформації за зверненнями наш фахівець зв’яжеться з Вами найближчим часом.

Права та обов’язки споживача та електропостачальника ринку електричної енергії регламентується законодавством України

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ПО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ВАШІ ПРОПОЗИЦІЇ, ЗАЯВИ, СКАРГИ, ПРЕТЕНЗІЇ, А ТАКОЖ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГРОЗУ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕЦІ МОЖНА ПОДАВАТИ:
Відповідно до порядку, усі звернення, скарги та претензії споживачів стосо-вно якості постачання електричної енергії та повідомлення споживачів про загрозу електробезпеки мають бути оформлені у письмовій або електро-нній формі та надані особисто або поштовим зв`язком на адресу: 03150, м.Київ, Печерський район, вулиця Предславинська, будинок 34-Б, кімната 406

У випадку виникнення будь-яких спірних питань, будь ласка звертайтеся за адресою: 03150, м. Київ, Печерський район, вулиця Предславинська, будинок 34-Б, кімната 406, з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00, або на електронну пошту: 224@ostenergo.com

Для отримання додаткової інформації та консультації можна звернутись по телефону: (044)221686. Особа, відповідальна за врегулювання спорів, директор: Санді Альона Віталіївна.

Отримані звернення, скарги, претензії та повідомлення споживачів розглядаються у порядку та строки, встановлені Правилами користування електричною енергією і чинним законодавством України.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОРЯДКУ ПОДАННЯ СПОЖИВАЧАМИ ЗВЕРНЕНЬ, СКАРГ, ПРЕТЕНЗІЙ, НАДАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗАГРОЗУ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕЦІ ТА ЇХ РОЗГЛЯДУ

Законом України «Про звернення громадян» визначаються загальні засади реалізації права громадян на звернення, яким передбачається право звернутися до органів державної влади, ісцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, до засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їхньої статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціальноекономічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Відповідно до Закону під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Окрім того, Закон встановлює наступні вимоги до звернення:

 • звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених питань;
 • у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина;
 • викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
 • письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження.

Варто зауважити, що письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються також повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Крім того, якщо питання, порушені в зверненні, одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян або посадовими особами, не входять до їх повноважень, таке звернення в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.Стосовно строків розгляду звернень, Законом встановлено, що вони розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого Законом терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Законом визначено, що органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян без стягнення за це плати.

Крім того, Законом забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина.

У випадку, якщо громадянин не отримав відповідь на своє звернення, він відповідно до статті 55 Конституції України має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Всі спори та суперечки, що виникають з питань тлумачення і застосування Договору поставки електричної енергії або в зв’язку з ним, якості постачання електричної енергії або загрози електробезпеки, а також інші суперечки, які можуть виникнути при взаємодії між постачальником і споживачем, вирішуються шляхом переговорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов’язаний розглянути усі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.

У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор, НКРЕКП) у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності до чинного законодавства України.

Функції та повноваження Регулятора. Регулятор забезпечує захист прав та законних інтересів споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, розгляд звернень таких споживачів та врегулювання спорів, надання роз’яснень з питань застосування нормативно- правових актів Регулятора;

Розгляд скарг та врегулювання спорів

1. Регулятор розглядає скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань:

 • доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення;
 •  дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов;
 • якості товарів і послуг, що надаються споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг;
 •  інших питань, розгляд яких віднесено законом до компетенції Регулятора.
 • Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором.
 • Під час розгляду скарг, вирішення спорів Регулятор має право вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів.
 • До прийняття рішення по суті спірного питання Регулятор може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки. Порядок проведення попередніх слухань визначається Регулятором.
 • За результатами розгляду скарги, вирішення спорів Регулятор приймає рішення про:
 • припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідній сфері;
 • припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов;
 • накладення штрафу на суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку;
 •  припинення розгляду звернення заявника.

Рішення Регулятора надається суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання або вручення під розписку. Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.

КОНТАКТИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)

Адреса:

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19

www.nerc.gov.ua

Для подання запитів на отримання інформації:

e-mail: public.info@nerc.gov.ua тел.: (044)204-48-27, 204-48-94 факс: (044)277-30-47

На подання звернень:

e-mail: pr@nerc.gov.ua факс: (044)277-30-47

КОНТАКТИ
МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ (МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ)

Адреса:

01601 Київ, вул. Хрещатик, 30

http://mpe.kmu.gov.ua/

Для зверненнь громадян на телефон гарячої лінії Міненерговугілля України

e-mail:kanc@mev.gov.ua
тел.: (044)594-66-05, (044)531-36-89 (з 8:30 до 17:30)

Ціна (тариф) електричної енергії

1. Ціна прогнозованого обсягу електричної енергії* у розрахунковому періоді визначається за прогнозованою ціною (тарифом) за 1 кВт.год Постачальника, що здійснюється за формулою:

   Цпрог=(ОРЦ+Т1+Т2+В)*П*1,2(ПДВ)

де: ОРЦ – прогнозована ціна, на відповідний розрахунковий період, розраховується згідно наданого споживачем погодинного графіку споживання на основі фактичного тарифу Постачальника попереднього розрахункового періоду;

Т1 — тариф на послуги з передачі електричної енергії, затверджений Постановою НКРЕКП;

Т2 — тариф на послуги з розподілу Оператора системи розподілу;

В — витрати Постачальника (плата за послуги оператору ринку, адміністратора розрахунків, оператора комерційного обліку, організатора аукціону; внески на регулювання НКРЕКП, витрати на фінансову гарантію та банківські послуги передбачені Правилами ринку; та інші обов`язкові витрати Постачальника згідно з нормативними документами);  

П – коефіцієнт прибутковості Постачальника розраховується індивідуально для кожного Споживача, відповідно до кількості споживання електричної енергії.

Сума податку на додану вартість (ПДВ) нараховується згідно Податкового кодексу України.

2. Фактична ціна (тариф) спожитої електроенергії у розрахунковому періоду розраховуються за формулою за 1 кВт.год:

 Цспож= ((Вфакт+Вбр)/Wфакт) + Т1+Т2 +В)* П*1,2(ПДВ)

 

де: Вфакт – фактична вартість обсягів електричної енергії на ринку двосторонніх договорів, ринку «на добу на перед», внутрішньодобовий ринку, яка визначається, як сума добутків погодинних обсягів споживання електричної енергії Споживачем та фактичної ціни кВт.год;

— Вбр – вартість небалансів споживача на балансуючому ринку, вираховується як різниця між прогнозним погодинним та фактичним погодинним обсягом споживання помножена на вартість 1 кВт.год на балансуючому ринку для відповідної години;

— Wфакт – фактичні обсяги споживання електроенергії Споживачем у розрахунковому періоді;

— Т1 — тариф на послуги з передачі електричної енергії за 1 кВт.год (без ПДВ) та визначається згідно постанов НКРЕКП на відповідний період;

— Т2 — тариф на послуги з розподілу Оператора системи розподілу;

— В — витрати Постачальника (плата за послуги оператору ринку, адміністратора розрахунків, оператора комерційного обліку, організатора аукціону; внески на регулювання НКРЕКП, витрати на фінансову гарантію та банківські послуги передбачені Правилами ринку; та інші обов`язкові витрати Постачальника згідно з нормативними документами);

— П – коефіцієнт прибутковості Постачальника розраховується індивідуально для кожного Споживача, відповідно до кількості споживання електричної енергії.

Сума податку на додану вартість (ПДВ) нараховується згідно Податкового кодексу України.

Документи

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ З ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

logo-file

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО РИНОК ПРИРОДНОГО ГАЗУ»

logo-file

ПОСТАНОВА НКРЕКП № 2496  ВІД 30.09.2015 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ»

logo-file

ПОСТАНОВА НКРЕКП № 2494  ВІД 30.09.2015 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОДЕКСУ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ»

logo-file

ПОСТАНОВА НКРЕКП № 2493  ВІД 30.09.2015 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОДЕКСУ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ»

logo-file

ПОСТАНОВА НКРЕКП № 1156  ВІД 21.09.2017 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІНІМАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ТА ВИМОГ ДО ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ТА ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ»

logo-file

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

logo-file

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ З ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

logo-file

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ»

logo-file

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСОБЛИВОСТІ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ У СФЕРАХ ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ, ПРИРОДНОГО ГАЗУ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ, ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ» № 887-VIII

logo-file

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

logo-file

ДОГОВІР МІЖ ЧЛЕНАМИ ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

logo-file

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ»

logo-file

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

logo-file

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»

logo-file

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ»

logo-file

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

logo-file

ПОСТАНОВА НКРЕКП ВІД 27.12.2017 № 1469 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ СПОЖИВАЧУ”

logo-file

ПОСТАНОВА НКРЕКП ВІД 12.06.2018 № 375 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА НАДАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ СПОЖИВАЧАМ ЗА ЇХ НЕДОТРИМАННЯ»

logo-file

ПОСТАНОВА НКРЕКП ВІД 14.03.2018 № 307 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ РИНКУ”

logo-file

ПОСТАНОВА НКРЕКП ВІД 14.03.2018 № 308 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ РИНКУ “НА ДОБУ НАПЕРЕД” ТА ВНУТРІШНЬОДОБОВОГО РИНКУ”

logo-file

ПОСТАНОВА НКРЕКП ВІД 14.03.2018 № 309 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОДЕКСУ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ”

logo-file

ПОСТАНОВА НКРЕКП ВІД 14.03.2018 № 310 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОДЕКСУ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ”

logo-file

ПОСТАНОВА НКРЕКП ВІД 14.03.2018 № 311 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕНННЯ КОДЕКСУ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ”

logo-file

ПОСТАНОВА НКРЕКП ВІД 14.03.2018 № 312 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ РОЗДРІБНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ”

logo-file

ПОСТАНОВА НКРЕКП ВІД 04.10.2012 № 1257 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ЗВІТНОСТІ НКРЕКП У СФЕРАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ІНСТРУКЦІЙ ЩОДО ЇХ ЗАПОВНЕННЯ”

logo-file

ПОСТАНОВА НКРЕКП ВІД 07.11.2016 № 1954 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ, ВІД 04 ЖОВТНЯ 2012 РОКУ № 1257»

logo-file

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

logo-file

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ